relatiemedia op maat

E-mail disclaimer

Het door u ontvangen e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Van Dijk Custom Media. Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Dijk Custom Media niet toegestaan.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Van Dijk Custom Media is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect door het e-mailbericht en/of enige bijlage is aangericht. Van Dijk Custom Media kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband gebracht worden met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op opdrachten van en aan Van Dijk Custom Media zijn de Algemene Voorwaarden van Van Dijk Custom Media van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.